אישור על תשלומי עמלות ביטוח (טופס 847)

טופס זה מפרט את הפרטים שעל המנכה החייב בניכוי מס במקור, לרשום על גבי אישור ניכוי מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה (אשור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980.האישור יימסר לסוכן הביטוח/ מקבל עמלת ביטוח ויפורטו בו כל התשלומים, מע"מ והמס שנוכה במהלך השנה  

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-847-אישור-על-תשלומי-עמלות-ביטוח-1.docx


נגישות