אישור שנתי לעניין ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח בחברת מטרה להשקעה מזכה (טופס 5950)

שירות זה מאפשר לקבל מידע בדבר טופס שנתי מספר 5950 לצורך קבלת הטבות מס על ידי המשקיע בחברת מטרה. טופס זה ימולא על ידי חברת המטרה ויוגש על ידי המשקיעים יחד עם הדו"ח השנתי בכל אחת משנות המס בתקופת ההטבות.

חוזר-מס-הכנסה-מס-201112-רשות-המסים-הוראת-השעה-לעידוד-תעשייה-עתירת-הידע-חוק-המדיניות-הכלכלית-לשנים-2011-2012-1.pdf


נגישות