בקשה להארכת מועד אחרון להוכחת שימוש (פט"מ)

בקשה להארכת מועד לשהיית הטובין בארץ בהתאם לקודי ההנחה השונים.

נוהל-פטור-מותנה-2.pdf


נגישות