בקשה להיתר להעסקת עובדים זרים, בעבודות חדרנות בענף המלונאות

שירות זה מאפשר להגיש באופן מקוון, בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים, בעבודות חדרנות בבתי מלון. 

נספח-א-אישור-עורך-דין-על-סמכותו-של-מגיש-הבקשה-1.pdf


נספח-ב-תצהיר-והתחייבות-המעסיק-1.pdf


נגישות