בקשה להשתתפות במסלול הכשרה בעבודה (OJT- On The Job Training)

השירות מאפשר למעסיקים לקלוט עובדים חדשים ולקבל מענק עבור הכשרתם והעסקתם.

נוהל-מסלול-הכשרה-בעבודה-OJT-1.pdf


נספח-ב-הצהרת-המעסיק-וכתב-התחייבות-לביצוע-מסלול-הכשרת-עובדים-1.pdf


נספח-ג-דיווח-לצורך-דרישת-תשלום-מענק-הכשרה-וחניכה-1.pdf


נספח-ד-אישור-השתתפות-בהכשרה-בעבודה-1.pdf


נספח-ה-אוכלוסיות-יעד-והמסמכים-הנדרשים-בגינן-1.pdf


נספח-ו-תבנית-תכנית-הכשרה-וחניכה-1.docx


פרטי-עובדים-בגינם-מוגשת-הבקשה-1.xlsx


נגישות