בקשה לפריסת הכנסה על פני מספר שנים (טופס 116ג')

שירות זה מאפשר לעובד או לשאיריו לבקש לפרוס את ההכנסה ממענק פרישה, מהיוון קצבה, מהפרשי שכר או קצבה ומפדיון ימי חופשה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-116ג-בקשה-לפריסה-על-פי-סעיף-8ג-לפקודת-מס-הכנסה-1.docx


נגישות