דו"ח הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל (טופס 5520) לשנת 2020

כאן ניתן למצוא את הטפסים למילוי דו"ח שנתי על הכנסות של שותפות נפט בארץ ובחו"ל לשנת המס 2019.

דוח-הכנסות-שותפות-נפט-בארץ-ובחול-טופס-5520-לשנת-2020-1.pdf


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-טופס-5522-1.pdf


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-טופס-5523-1.pdf


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-שנרכשו-לפני-יום-התחילה-1.1.2006-וחלות-עליהם-הוראות-המעבר-טופס-5524-1.pdf


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-נסחרים-בבורסה-שהינם-מניות-שליטה-שנרכשו-לפני-1.1.2006-וחלות-עליהן-הוראות-המעבר-טופס-5525-1.pdf


נספח-ד-לטופס-הדוח-השנתי-לשותפות-נפט-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-טופס-5526-1.pdf


דוח-על-קיום-שותפות-טופס-1504-1.pdf


הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-המוחזק-במישרין-או-בעקיפין-טופס-150-1.pdf


נספח-לדוח-השנתי-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-טופס-1343-1.pdf


הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-נספח-לדוח-שנתי-טופס-1385-1.pdf


הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-נספח-לדוח-השנתי-לשנת-המס-2019-טופס-1227-1.pdf


דוח-הכנסות-שותפות-נפט-בארץ-ובחול-טופס-5520-1.docx


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-טופס-5522-1.docx


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-טופס-5523-1.docx


השותפות-מכרה-בשנת-המס-ניירות-ערך-סחירים-שנרכשו-לפני-יום-התחילה-1.1.2006-וחלות-עליהם-הוראות-המטופס-5524-1.docx


נספח-ד-לטופס-הדוח-השנתי-לשותפות-נפט-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-טופס-5526-1.docx


הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-המוחזק-במישרין-או-בעקיפין-טופס-150-1.docx


הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-נספח-לדוח-השנתי-לשנת-המס-2019-טופס-1227-1.docx


נספח-לדוח-השנתי-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-טופס-1343-1.docx


הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-נספח-לדוח-שנתי-טופס-1385-1.docx


דוח-על-קיום-שותפות-טופס-1504-1.docx


נגישות