דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי – מלכ"ר (טופס 1215)

דוח שנתי על הכנסות והוצאות של מוסד ציבורי הפועל עבור מטרות ציבוריות בלבד

דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2023-1.pdf


דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2022-1.pdf


דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2021-1.pdf


דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2020-1.pdf


דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2019-1.pdf


דיווח-על-תרומות-שניתנו-לאדם-אחר-טופס-1217ב-1.pdf


פרטים-על-נכסים-המשמשים-למטרה-ציבורית-טופס-1216-1.pdf


דוח-על-הכנסה-מריבית-על-אגרת-חוב-החייבות-במס-מכח-סעיף-3ח-לפקודה-טופס-1269א-1.pdf


דיווח-על-עסקאות-עם-צדדים-קשורים-בחול-טופס-1385-1.pdf


דיווח-על-החזר-הוצאות-למתנדבים-טופס-1250-1.pdf


הצהרה-בדבר-דרישת-מקדמות-בגין-הוצאות-עודפות-ששולמו-בשנים-קודמות-וטרם-קוזזו-מהמס-טופס-1227-1.pdf


דוח-על-הוצאות-עודפות-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-דוח-שנתי-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2023-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1385-הצהרה-על-עסקה-בין-לאומית-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-נספח-לדוח-השנתי-לשנת-המס-2018-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2022-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2021-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-טופס-1215-עבור-שנת-2020-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1215-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-לשנת-2019-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1215-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-לשנת-2018-1.docx


טופס-1215-דוח-שנתי-על-הכנסות-והוצאות-של-מוסד-ציבורי-לשנת-2018-1.docx


נגישות