דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2018 לחברות (טופס 1214)

שירות זה מאפשר לחברות ולאגודות שיתופיות (כמו קיבוצים) להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה באופן מקוון.

טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-לפי-3.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1399h-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-5.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-9.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-13.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-6.pdf


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-6.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-5.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-6.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-5.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-3.pdf


טופס-858ח-מחזיק-ביחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-למחזיק-שהינו-חבר-בני-אדם-3.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-5.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-5.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-5.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-3.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-5.pdf


טופס-1229א-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-3.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-5.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-5.pdf


טופס-901א-הודעה-שנתית-למפעל-מועדף-שהוא-מפעל-תעשייתי-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-3.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הוןהתשיט-1959-3.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-5.pdf


טופס-246א-בקשה-לחלוקת-הכנסות-חברות-בית-בהתאם-לסעיף-64-לפקודת-מס-הכנסה-3.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-5.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2018-1.docx


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2018-1.docx


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-3.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2018-2.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-3.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-6.docx


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-3.docx


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-4.docx


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-4.docx


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-1.docx


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-2.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-5.docx


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-3.docx


נגישות