דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2018 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)

שירות זה מאפשר ליחידים או בעלי עסק עצמאי (שאינם חברה) להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה באופן מקוון.

טופס-1301-דוח-על-הכנסות-2018-1.pdf


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-1.pdf


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-2018-1.pdf


טופס-1343-דיווח-על-פחת-2018-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-2017-2.pdf


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-2018-1.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-12.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-2018-1.pdf


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-4.pdf


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-4.pdf


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-1.pdf


טופס-5950-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.pdf


טופס-5951-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.pdf


טופס-5952-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.pdf


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדים-של-מגישי-הדוח-1.pdf


טופס-116-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2018-2.pdf


טופס-1399-מכירת-מניות-פרטיות-עסקת-מקרקעין-החייבת-במס-שבח-בעלי-עסק-שמכרו-מכונות-או-ציוד-מהעסק-אופציות-נדלן-מחוץ-לישראל-4.pdf


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-4.pdf


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-4.pdf


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-4.pdf


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-4.pdf


טופס-858-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-1.pdf


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-4.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-2018-2.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-5.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-8.pdf


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-2018-1.pdf


טופס-1320-הודעה-על-פעולה-מתוכננת-החייבת-בדיווח-לרשויות-המס-2.pdf


טופס-1345-דיווח-בעקבות-חוות-דעת-4.pdf


טופס-1346-דיווח-בעקבות-עמדה-החייבת-בדיווח-1.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-פירוט-למי-שמצהירים-על-עצמם-שאינם-תושבי-ישראל-4.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עיסקאות-בינלאומיות-2.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-9.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-3.pdf


טופס-858-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-2.pdf


טופס-1400-הטבות-מס-בשל-הפקת-חשמל-מאנרגיות-מתחדשות-2.pdf


טופס-1401-נספח-א-להודעה-והצהרה-למי-שברשותו-יותר-ממתקן-אחד-להפקת-חשמל-מאנרגיה-מתחדשת-2.pdf


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-4.pdf


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-4.pdf


טופס-1301-דיווח-מס-שנתי-ליחידים-ועסקים-שאינם-חברות-1.docx


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-1.docx


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-2018-1.docx


טופס-1343-דיווח-על-פחת-2018-1.docx


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-2017-1.docx


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-2018-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-2018-1.docx


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-1.docx


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-4.docx


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-1.docx


טופס-5950-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-3.docx


טופס-5951-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-3.docx


טופס-5952-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-3.docx


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-4.docx


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-2.docx


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-4.docx


נגישות