דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2019 לחברות (טופס 1214)

שירות זה מאפשר לחברות ולאגודות שיתופיות (כמו קיבוצים) להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

טופס-1214-טופס-לא-מקוון-לדיווח-מס-שנתי-לחברות-לצפייה-בלבד-אין-להגיש-דיווח-בטופס-זה-1.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-2.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-1.pdf


טופס-1399h-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-3.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-7.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-11.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-4.pdf


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-3.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-3.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-4.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-3.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-858ח-מחזיק-ביחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-למחזיק-שהינו-חבר-בני-אדם-1.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-3.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-3.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-3.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-3.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-1.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-3.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-3.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הוןהתשיט-1959-1.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-3.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקת-מניות-של-חברה-בחול-1.docx


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-1.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-1.docx


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-1.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-3.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-4.docx


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-2.docx


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-1.docx


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-1.docx


טופס-1214-טופס-לא-מקוון-לדיווח-מס-שנתי-לחברות-לצפייה-בלבד-אין-להגיש-דיווח-בטופס-זה-2.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-3.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-2.pdf


טופס-1399h-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-4.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-8.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-12.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-5.pdf


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-5.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-4.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-5.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-4.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-2.pdf


טופס-858ח-מחזיק-ביחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-למחזיק-שהינו-חבר-בני-אדם-2.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-4.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-4.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-4.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-4.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-2.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-4.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-4.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הוןהתשיט-1959-2.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-4.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקת-מניות-של-חברה-בחול-2.docx


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-2.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-2.docx


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-2.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-4.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-5.docx


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-3.docx


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-2.docx


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-2.docx


טופס-1214-טופס-לא-מקוון-לדיווח-מס-שנתי-לחברות-לצפייה-בלבד-אין-להגיש-דיווח-בטופס-זה-3.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-4.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-3.pdf


טופס-1399h-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-7.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-14.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-19.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-7.pdf


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-7.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-6.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-7.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-6.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-4.pdf


טופס-858ח-מחזיק-ביחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-למחזיק-שהינו-חבר-בני-אדם-4.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-6.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-7.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-7.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-8.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-3.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-7.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-7.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הוןהתשיט-1959-4.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-7.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-6.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקת-מניות-של-חברה-בחול-3.docx


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-3.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-3.docx


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-3.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-6.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-7.docx


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-6.docx


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-3.docx


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-4.docx


טופס-1214-טופס-לא-מקוון-לדיווח-מס-שנתי-לחברות-לצפייה-בלבד-אין-להגיש-דיווח-בטופס-זה-4.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-5.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-4.pdf


טופס-1399h-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-8.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-15.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-20.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-8.pdf


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-8.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-7.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-8.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-7.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-5.pdf


טופס-858ח-מחזיק-ביחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-למחזיק-שהינו-חבר-בני-אדם-5.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-7.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-8.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-8.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-9.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-4.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-8.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-8.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הוןהתשיט-1959-5.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-8.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-7.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2019-5.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקת-מניות-של-חברה-בחול-4.docx


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2018-4.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2019-4.docx


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2019-4.docx


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-4.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-7.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-8.docx


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-7.docx


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-4.docx


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-5.docx


נגישות