דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2019 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)

שירות זה מאפשר ליחידים או בעלי עסק עצמאי (שאינם חברה) להגיש דו"ח מס שנתי למס הכנסה באופן מקוון.

טופס-1301-דוח-הכנסות-2019-1.pdf


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2019-1.pdf


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-לשנת-2019-1.pdf


טופס-1343-דיווח-על-פחת-לשנת-2019-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-2017-1.pdf


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2019-1.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-9.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-2019-1.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-2019-1.pdf


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-3.pdf


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-3.pdf


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-לשנת-2019-1.pdf


טופס-5950-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-1.pdf


טופס-5951-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-1.pdf


טופס-5952-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-1.pdf


טופס-116-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2018-1.pdf


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-3.pdf


טופס-1399-מכירת-מניות-פרטיות-עסקת-מקרקעין-החייבת-במס-שבח-בעלי-עסק-שמכרו-מכונות-או-ציוד-מהעסק-אופציות-נדלן-מחוץ-לישראל-3.pdf


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-3.pdf


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-3.pdf


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-3.pdf


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-3.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-10.pdf


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2019-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-3.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-2018-1.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-4.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-6.pdf


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-3.pdf


טופס-1320-הודעה-על-פעולה-מתוכננת-החייבת-בדיווח-לרשויות-המס-1.pdf


טופס-1345-דיווח-בעקבות-חוות-דעת-3.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-2.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-פירוט-למי-שמצהירים-על-עצמם-שאינם-תושבי-ישראל-3.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עיסקאות-בינלאומיות-1.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-7.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-2.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-11.pdf


טופס-1400-הטבות-מס-בשל-הפקת-חשמל-מאנרגיות-מתחדשות-1.pdf


טופס-1401-נספח-א-להודעה-והצהרה-למי-שברשותו-יותר-ממתקן-אחד-להפקת-חשמל-מאנרגיה-מתחדשת-1.pdf


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-3.pdf


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-1399י-מכירת-מניות-פרטיות-עסקת-מקרקעין-החייבת-במס-שבח-בעלי-עסק-שמכרו-מכונות-או-ציוד-מהעסק-אופציות-נדלן-מחוץ-לישראל-3.docx


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2019-1.docx


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-לשנת-2019-1.docx


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-3.docx


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2019-1.docx


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-3.docx


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-3.docx


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-3.docx


טופס-1343-דיווח-על-פחת-לשנת-2019-1.docx


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2019-1.docx


טופס-1348-הצהרת-תושבות-2018-1.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-3.docx


דברי-הסבר-למילוי-טופס-6111-2019-1.docx


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-3.docx


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-3.docx


טופס-116-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2018-1.docx


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-3.docx


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-לשנת-2019-1.docx


טופס-5950-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.docx


טופס-5951-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.docx


טופס-5952-אישור-למשקיעים-לקבלת-ניכויים-בעקבות-השקעה-בחברות-עתירות-ידע-הייטק-2.docx


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-3.docx


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-3.docx


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-3.docx


נגישות