דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2021 לחברות (טופס 1214)

שירות זה מספק מידע על תהליך הגשת דו"ח שנתי באופן מקוון למס הכנסה ומאפשר לחברות ולאגודות שיתופיות (קיבוצים, למשל) להגיש את הדו"ח.

טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-המס-2021-1.pdf


דברי-הסבר-למילוי-טופס-6111-3.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-לפי-2.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1327-דוח-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-דוח-לנאמן-בנאמנות-2021-1.pdf


טופס-1399ח-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-2.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-10.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-6.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-1.docx


טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-2.pdf


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-2.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-חייבת-בדיווח-3.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-2.pdf


טופס-1214ב-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-2020-2.pdf


טופס-1504-דוח-על-קיום-שותפות-2.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-2.pdf


טופס-858ח-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-לחברות-המחזיקות-יחידות-השתתפות-לחיפושי-נפט-2.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-2.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-2.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-2.pdf


טופס-1229א-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-2.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-2.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-2.pdf


טופס-901א-הודעה-שנתית-למפעל-מועדף-שהוא-מפעל-תעשייתי-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-2.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-2.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-1.pdf


טופס-902-אישור-למפעל-המוכר-רכיב-למפעל-אחר-לצורך-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-2.pdf


טופס-246א-בקשה-לחלוקת-הכנסות-חברות-בית-בהתאם-לסעיף-64-לפקודת-מס-הכנסה-2.pdf


טופס-1214-דין-וחשבון-על-הכנסת-החברה-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2021-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2021-1.docx


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-לפי-סעיף-21-לפקודה-וסעיף-3-לחוק-התיאומים-ועל-פחת-הנתבע-כניכוי-2.docx


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2021-1.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-2.docx


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-2.docx


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-2.docx


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-3.docx


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-2.docx


נגישות