דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2021 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)

שירות זה מאפשר ליחידים או בעלי עסק עצמאי (שאינם חברה) להגיש דו"ח מס שנתי למס הכנסה באופן מקוון.

טופס-1301-דוח-הכנסות-2021-1.pdf


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-לשנת-2021-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-שנתי-מקוצר-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-1320-נספח-א-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2021-1.pdf


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-לשנת-2021-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-2.pdf


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2021-1.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-5.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-2021-1.pdf


דברי-הסבר-למילוי-טופס-6111-1.pdf


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-2.pdf


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-2.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-6.pdf


טופס-1343-דיווח-על-ניכוי-בשל-פחת-לשנת-2021-1.pdf


טופס-1327-דוח-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-דוח-לנאמן-בנאמנות-1.pdf


טופס-116ד-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2020-1.docx


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-2.pdf


טופס-1399-מכירת-מניות-פרטיות-עסקת-מקרקעין-החייבת-במס-שבח-בעלי-עסק-שמכרו-מכונות-או-ציוד-מהעסק-אופציות-נדלן-מחוץ-לישראל-2.pdf


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-2.pdf


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-2.pdf


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-2.pdf


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-2.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-7.pdf


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2021-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-2.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-2021-1.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-3.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-1.pdf


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-2.pdf


טופס-1345-דיווח-בעקבות-חוות-דעת-2.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-החייבת-בדיווח-2.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-פירוט-למי-שמצהירים-על-עצמם-שאינם-תושבי-ישראל-2.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-4.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-2.pdf


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-2.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-8.pdf


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-2.pdf


טופס-1301-דוח-הכנסות-2021-1.docx


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-לשנת-2021-1.docx


דין-וחשבון-שנתי-מקוצר-ליחיד-בעל-עסק-קטן-לשנת-המס-2021-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2021-1.docx


טופס-1399י-מכירת-מניות-פרטיות-עסקת-מקרקעין-החייבת-במס-שבח-בעלי-עסק-שמכרו-מכונות-או-ציוד-מהעסק-אופציות-נדלן-מחוץ-לישראל-2.docx


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2021-1.docx


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-2.docx


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2021-1.docx


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-2.docx


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-2.docx


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-2.docx


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2021-1.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-2.docx


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-2.docx


טופס-116ד-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2020-2.docx


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-2.docx


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-2.docx


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-2.docx


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-2.docx


נגישות