דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2022 לחברות (טופס 1214)

שירות זה מספק מידע על תהליך הגשת דו"ח שנתי באופן מקוון למס הכנסה ומאפשר לחברות ולאגודות שיתופיות (קיבוצים, למשל) להגיש את הדו"ח.

טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1344-הפסדים-מועברים-לשנת-המס-2022-1.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-לשנת-מס-2022-1.docx


דברי-הסבר-למילוי-טופס-6111-לשנת-המס-2020-1.docx


טופס-1327-דוח-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-דוח-לנאמן-בנאמנות-2.pdf


טופס-1342-פירוט-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-2.pdf


טופס-1399ח-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1322-רווח-הון-מניירות-ערך-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1325-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג1-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1326-רווח-הון-מניירות-ערך-סחירים-נספח-ג2-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1326א-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-6.pdf


טופס-1323-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1585-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-1.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-14.pdf


טופס-702-דיווח-על-סיום-בניית-פרויקט-5.docx


טופס-1213-הודעה-על-פעולה-מתוכננת-החייבת-בדיווח-לרשויות-המס-1.pdf


טופס-1345-דיווח-בעקבות-חוות-דעת-5.pdf


טופס-1346-דיווח-בעקבות-עמדה-החייבת-בדיווח-2.pdf


טופס-858ח-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-לחברות-המחזיקות-יחידות-השתתפות-לחיפושי-נפט-3.pdf


טופס-1504-דיווח-על-קיום-שותפות-1.pdf


טופס-1347-דיווח-על-נושאי-משרה-בכירה-או-עובדי-תאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלהם-עולה-על-התקרה-לתשלום-1.pdf


טופס-1214ב-דיווח-על-חלוקת-דיבידנד-1.pdf


טופס-246א-בקשת-חברה-להכרה-בחברת-בית-על-פי-סעיף-64-6.pdf


טופס-1220-דין-וחשבון-לחקלאי-6.pdf


טופס-1228-דיווח-קיבוצים-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-4.pdf


טופס-1229-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-7.pdf


טופס-1229א-דיווח-של-קיבוץ-מתחדש-בהתאם-לסעיף-60א-4.pdf


טופס-900-דוח-על-ביצוע-השקעות-במפעל-מוטב-שהוא-מפעל-תעשייתיבית-מלון-6.pdf


טופס-901-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-בשנת-המס-6.pdf


טופס-901א-הודעה-שנתית-למפעל-מועדף-שהוא-מפעל-תעשייתי-קיום-הוראות-סעיף-18א-לחוק-4.pdf


טופס-908-הודעה-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-לפי-סימן-ב1-או-ב2-2.pdf


טופס-902-אישור-לקבלני-משנה-של-מפעל-העומד-בתנאי-המכירה-לשווקים-מחוץ-לישראל-1.pdf


טופס-246-בקשה-לחלוקת-הכנסות-חברות-בית-1.pdf


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-6.pdf


טופס-1214-דין-וחשבון-על-הכנסת-החברה-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1214ב-נספח-לטופס-1214-דין-וחשבון-על-חלוקת-דיבידנד-בשנת-המס-1.docx


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-נספח-לדוח-השנתי-לשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1322-נספח-ג-לטופס-הדוח-השנתי-2022-1.docx


טופס-1323-נספח-ד-לטופס-הדוח-השנתי-לחברה-טופס-1214-1.docx


טופס-1325-נספח-ג1-לטופס-הדוח-השנתי-2022-1.docx


טופס-1326-נספח-ג2-לטופס-הדוח-השנתי-2022-1.docx


טופס-1326א-טופס-עזר-לנספח-ג2-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-1.docx


טופס-1343-נספח-לדוח-השנתי-לטפסים-1214-1301-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-1.docx


טופס-1344-נספח-לדוח-השנתי-לטפסים-1214-1301-1.docx


טופס-1347-דיווח-על-נושא-משרה-בכירה-או-עובד-בתאגיד-פיננסי-שעלות-השכר-שלו-עולה-על-התקרה-לתשלום-בהתאם-לסעיף-141ב-לפקודת-מ-1.docx


טופס-1399ח-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-4.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-בחבר-בני-אדם-תושב-חוץ-המוחזק-במישרין-או-בעקיפין-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-המס-2022-1.docx


טופס-973-הודעה-שנתית-למפעל-טכנולוגי-לשנת-המס-1.docx


נגישות