דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2022 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)

שירות זה מאפשר ליחידים או בעלי עסק עצמאי (שאינם חברה) להגיש דו"ח מס שנתי למס הכנסה באופן מקוון.

טופס-1399י-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1301-דוח-הכנסות-2022-1.pdf


טופס-134-חישובים-בעקבות-תשלומים-עודפים-של-מעביד-לקרן-השתלמות-וקופות-גמל-לשנת-2022-1.pdf


טופס-135-דין-וחשבון-שנתי-מקוצר-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-1320-נספח-א-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2022-1.pdf


טופס-1321-חישוב-הכנסה-החייבת-במס-שאינה-מהעסק-לשנת-2022-1.pdf


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2022-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-2022-1.pdf


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-6.pdf


טופס-1343-דיווח-על-ניכוי-בשל-פחת-לשנת-2022-1.pdf


טופס-1342-פרטים-על-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-4.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-16.pdf


טופס-1504-דיווח-על-שותפות-עסקית-6.pdf


טופס-1327-דוח-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-דוח-לנאמן-בנאמנות-3.pdf


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-4.pdf


טופס-116ד-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2.pdf


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-5.pdf


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-5.pdf


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-דברי-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-1.pdf


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-5.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-17.pdf


טופס-1399י-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-2.pdf


טופס-1399ח-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-2.pdf


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2022-1.pdf


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-6.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-2022-1.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-17.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-12.pdf


טופס-1345-דיווח-בעקבות-חוות-דעת-7.pdf


טופס-1348-הצהרת-תושבות-פירוט-למי-שמצהירים-על-עצמם-שאינם-תושבי-ישראל-7.pdf


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-18.pdf


טופס-1385-הצהרה-על-עסקאות-בינלאומיות-13.pdf


טופס-1350-דיווח-על-הכנסות-של-בעל-מניות-מהותי-מעל-10-בחברה-על-משיכה-בסכום-שמעל-100000-₪-מהחברה-5.pdf


טופס-1346-דיווח-בגין-נקיטת-עמדה-החייבת-בדיווח-4.pdf


טופס-1443-דיווח-של-חבריתושבי-קיבוץ-6.pdf


טופס-1220-דוח-על-משק-חקלאי-6.pdf


טופס-858י-חישוב-המס-או-ניכוי-המס-עבור-בעלי-מניות-לחיפושי-נפט-18.pdf


טופס-119-זיכוי-עבור-סיום-לימודים-אקדמאים-ולימודים-מקצועיים-6.docx


טופס-1301-דוח-הכנסות-2021-2.docx


טופס-1320-דוח-רווח-והפסד-לבעלי-עסק-עצמאי-לשנת-2021-2.docx


טופס-1321-נספח-ב-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-1.docx


טופס-1322-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-הנסחרים-בבורסה-4.docx


טופס-1324-הכנסות-מחול-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-2022-1.docx


טופס-1325-טופס-עזר-לריכוז-מכירות-של-ניירות-ערך-על-פי-שיעורי-המס-4.docx


טופס-1326-רווחי-הון-מניירות-ערך-סחירים-4.docx


טופס-1326א-טופס-עזר-לחישוב-רווח-או-הפסד-ריאלי-ממניות-שליטה-4.docx


טופס-134-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-1301-או-135-1.docx


טופס-1343-נספח-לדוח-השנתי-לטפסים-1214-1301-1-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-1.docx


טופס-1344-דיווח-על-הפסדים-מועברים-משנת-מס-קודמת-לשנת-2021-2.docx


טופס-1345-דיווח-בגין-חוות-דעת-6.docx


טופס-1348-נספח-לדוח-השנתי-ליחיד-טופס-1301-הצהרת-תושבות-לשנת-המס-1.docx


טופס-135-דין-וחשבון-שנתי-מקוצר-לשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1399י-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2022-1.docx


טופס-1485-הצהרה-על-הלוואות-בעסקאות-בינלאומיות-6.docx


טופס-150-הצהרה-על-החזקה-במניות-של-חברה-בחול-5.docx


טופס-158-בקשה-לקבלת-הטבות-מס-עבור-הפקדות-לקופת-גמל-או-ביטוח-חיים-של-ילדי-מגיש-הדוח-4.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד1-ולחבר-בני-אדם2-לשנת-המס-2022-1.docx


מונגש-טופס-116ד-בקשה-לדחיית-נקודות-זיכוי-עבור-ילדים-שנולדו-בשנת-המס-2.pdf


נגישות