דיווח ותשלום – דו"ח מס שנתי 2023 לחברות (טופס 1214)

שירות זה מספק מידע על תהליך הגשת דו"ח שנתי באופן מקוון למס הכנסה ומאפשר לחברות ולאגודות שיתופיות (קיבוצים, למשל) להגיש את הדו"ח.

טופס-1214-דין-וחשבון-על-הכנסת-החברה-בארץ-ובחול-בשנת-המס-2023-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-ולחבר-בני-אדם-לשנת-המס-2023-1.pdf


דברי-הסבר-לטופס-6111-לשנת-מס-2023-1.pdf


טופס-1227-הצהרה-בעניין-מקדמות-בשל-הוצאות-עודפות-ששולמו-וטרם-קוזזו-מהמס-לשנת-המס-2023-1.pdf


טופס-1343-ניכוי-נוסף-בשל-פחת-לשנת-המס-2023-1.pdf


טופס-1327-דוח-על-הכנסות-בארץ-ובחול-בשנת-המס-דוח-לנאמן-בנאמנות-2023-1.pdf


טופס-1323-הצהרה-על-הכנסות-מחוץ-לארץ-ומס-ששולם-עליהן-לשנת-המס-2023-1.pdf


טופס-1342-פירוט-נכסים-שניתן-לתבוע-עבורם-פחת-1.pdf


טופס-858ח-חישוב-הרווח-והמס-ממכירת-יחידות-השתתפות-בשותפות-נפט-1.pdf


נגישות