הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה

מנגנון ממשלתי חדש להצמחת מיזמים לקידום התעסוקה בישראל.

תצהיר-בדבר-גובה-המענק-המבוקש-1.pdf


פירוט-התוכנית-המוצעת-1.pdf


התוכנית-העסקית-כולל-תקציב-1.xls


פירוט-ניסיון-הגוף-המבקש-1.pdf


פירוט-ניסיון-האחראית-המקצועית-והצוות-המוצע-1.pdf


נספח-א-הצהרה-בדבר-קיום-חוקי-עבודה-ובדבר-העסקת-עובדים-זרים-כדין-ותשלום-שכר-מינימום-1.pdf


נספח-ב-הצהרה-בדבר-שימוש-בתוכנות-מחשב-מורשות-ועמידה-בדרישות-הבקשה-והמענק-1.pdf


נספח-ג-הצהרה-בדבר-פרטי-הבקשה-הסודיים-וכתב-ויתור-1.pdf


נספח-ד-תצהיר-בדבר-העסקת-אנשים-עם-מוגבלות-1.pdf


נספח-ה-הצהרה-בדבר-היעדר-חשבון-מוגבל-הליכי-כינוס-או-פירוק-והעדר-חובות-1.pdf


נספח-ו-התחייבות-למניעת-ניגוד-עניינים-1.pdfהוראת-מנכל-61.2-1.pdf


הסכם-התחייבות-לקבלת-מענק-דוגמא-1.pdf


מצגת-מפגש-חשיפה-1.pdf


נגישות