הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד

שירות זה מאפשר לחייב יחיד, להגיש דו"ח על מצבו הכלכלי, בהתאם לדרישת הממונה על חדלות פירעון, בהליך חדלות פירעון של יחיד שהחל בבקשת נושה.

נוסח-כתב-התחייבות-1.pdf


כתב-ויתור-סודיות-1.pdf


רשימת-מסמכים-להגשת-דוח-כלכלי-1.docx


טופס-ידני-הגשת-דוח-על-מצבו-הכלכלי-של-היחיד-1.pdf


נגישות