הגשת טופס בדבר קיום הוראות סעיף 18א לחוק עידוד השקעות הון, במפעל מוטב / מאושר (טופס 901)

שירות זה מאפשר להגיש טופס שנתי בדבר קיום הוראות סעיף 18א לחוק במפעל מוטב / מאושר. הטופס מהווה אישור של החברה לעמידתה בתנאי מפעל בר תחרות.

הודעה-בדבר-תשלום-מס-חברות-בהתאם-לסימן-ה-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הון-תיקון-מספר-74-והוראת-שעה-התשפב-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-הודעה-בדבר-תשלום-מס-חברות-בהתאם-לסימן-ה-לפרק-השביעי-בחוק-לעידוד-השקעות-הון-1.docx


נגישות