הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (טופס 144)

כאשר לא קיים בנאמנות נאמן תושב ישראל, ניתן לבחור ביוצר מייצג או נהנה מייצג ויש להודיע על כך לרשות המסים.

הודעה-בדבר-בחירת-יוצר-מייצג-נהנה-מייצג-טופס-144-באנגלית-1.pdf


נגישות