הודעה על בחירה במסלול מסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים (טופס 154)

נאמן שמונה לנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים, נדרש למלא את טופס 154

באנגלית-הודעה-על-בחירה-במסלול-מיסוי-בנאמנות-נהנה-תושב-ישראל-שהיא-נאמנות-קרובים-1.pdf


הוראת-ביצוע-מס-הכנסה-מס-20101-בנושא-דיווחים-בנושא-נאמנויות-קליטה-וטיפול-במשרדי-השומה-1.pdf


נגישות