הודעה על חזרה מרצף פיצויים/ קצבה (טופס 161ג')

טופס זה יוגש על ידי מי שמבקש לחזור בו מבחירה ברצף פיצויים ו/או מרצף קיצבה, שלא במסגרת אירוע פרישה ממעביד חדש.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-161ג-הודעה-על-חזרה-מרצף-פיצויים-קצבה-1.docx


נגישות