הודעה על מכירת נכס על-ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521)

שותפות נפט שמכרה נכס נדרשת לדווח לרשות המסים על המכירה ועל חישוב המס.

מנוגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-מספר-5521-הודעה-על-מכירת-נכס-וחישוב-המס-המגיע-לשנת-המס-2019-1.docx


נגישות