הנחיות למכירת חברה תוך שמירה על רישיון שניתן לקבלן שירות, קבלן כ"א או לשכות פרטיות

שירות זה מספק מידע לקבלני שירות, לקבלני כוח אדם או לבעלי לשכות פרטיות, על חובתם להודיע על כוונתם למכור את מניות החברה או את פעילותה. 

טופס-הגשת-בקשה-למכירת-מניות-1.docx


כתב-התחייבות-מבקש-רישיון-1.docx


תצהיר-אחזקת-משרד-1.pdf


תצהיר-משרד-העומד-על-תנאי-הרישיון-ללא-חתימת-עוד-2.docx


הסכמה-לקבלת-מידע-פלילי-1.docx


תצהיר-היעדר-הרשעות-1.docx


נגישות