חובות דיווח שנתיים וחובות דיווח נוספות לעמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ)

שירות זה מאפשר לקבל מידע בדבר חובות הדיווח השנתיים וחובות דיווח נוספות של עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ).

הסבר-בעניין-הגשת-בקשה-לאישור-ניהול-תקין-לשנת-2025-והגשת-דיווחים-שנתיים-לשנת-2023-אל-יחידת-רשם-העמותות-וחלצ-1.pdf


טופס-תיקון-דיווחים-שנתיים-1.docx


הודעה-על-הגשת-תובענה-1.docx


טופס-המלצות-ועדת-ביקורת-לאישור-הדוח-הכספי-1.docx


דיווח-שנתי-–-טופס-5-בהתאם-לסעיף-141-לחוק-החברות-תשנט-1999-1.docx


נגישות
×