מינוי, עדכון או הסרת בעלי תפקידים בחברה כולל מוסמך לדווח

שירות זה מאפשר מינוי, עדכון או הסרה של בעלי תפקידים בחברה, כולל מוסמך לדווח, באופן מקוון בהזדהות לאומית או למחזיקי כרטיס חכם אישי שהונפק על ידי גורם מאשר.

הודעה-בדבר-מינוי-מנהל-כללי-לחברה-מינוי-אחראי-לקיום-החובות-וההוראות-כאמור-בסעיף-354-לחוק-החלפתם-או-הפסקת-כהונתם-1.docx


נגישות