פירוט השקעות מזכות בשנת המס (טופס 5952)

שירות זה מאפשר הגשת טופס 5952 – המהווה הודעה שנתית של חברת מטרה בדבר פירוט השקעות מזכות בשנת המס.

חוזר-מס-הכנסה-מס-201112-הוראת-השעה-לעידוד-תעשייה-עתירת-הידע-חוק-המדיניות-הכלכלית-לשנים-2011-2012-1.pdf


נגישות