פירוק חברה – בקשות שהוגשו לפני 15.9.19

שירות זה מאפשר לפרק חברה פרטית, חברת יחיד וחברה זרה הרשומה ביחידת החברות.למעבר להנחיות עבור בקשות לפירוק חברה מרצון שהוגשו לאחר ה-15.9.19

דוח-כספי-של-מפרק-1.docx


הודעת-מפרק-על-קיום-אסיפה-סופית-והגשת-דוח-סופי-1.doc


הודעה-על-אישור-הדוח-הסופי-באסיפה-הסופית-1.doc


אישור-רואה-חשבון-מבקר-בדבר-העדר-פעילות-עסקית-2.docx


בקשה-למתן-פטור-מתשלום-חוב-אגרה-שנתית-2.doc


נגישות