פרסום הודעה בילקוט הפרסומים

שירות זה מאפשר לפרסם בילקוט הפרסומים הודעות על פירוק חברות מרצון או פירוק על ידי בית המשפט, הודעות על שינויים בשותפויות והודעות על חלוקת דיבידנד.

דוגמה-להודעה-על-אסיפה-כללית-סופית-1.doc


דוגמה-להודעה-בדבר-בקשה-לפירוק-על-ידי-בית-המשפט-1.doc


דוגמה-להודעה-על-פירוק-מרצון-ומינוי-מפרק-1.doc


הודעה-בדבר-פירוק-מרצון-לחברה-במסלול-מקוצר-1.docx


מכתב-נלווה-לתקנות-הנשלחות-לפרסום-מאת-היועץ-המשפטי-של-המשרד-המתקין-את-התקנות-אל-הממונה-על-חקיקת-המשנה-במשרד-המשפטים-1.pdf


טופס-בקשה-להחזר-אגרה-1.doc


דוגמא-להודעה-על-שינויים-בשותפויות-1.docx


נגישות