קבלת היתר למתן שירותי כח אדם של עגורנאים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת היתר למתן שירותי כח אדם של עגורנאים.

טופס-תיאור-משרד-1.docx


טופס-הסכמה-להעברת-מידע-1.pdf


טופס-תצהיר-בדבר-קנסות-תביעות-והרשעות-1.pdf


תצהיר-החזקת-משרד-עגרונאים-1.pdf


טופס-דיווח-נתונים-להכנת-ערבות-1.xlsx


טופס-בקשה-להיתר-למתן-שירותי-כח-אדם-של-עגורנאים-1.docx


טופס-התחייבות-ספקי-כח-אדם-של-מפעילי-עגורנאי-צריח-1.pdf


טופס-רשימת-עובדים-ומזמיני-שירות-1.xlsx


טבלת-פנסיה-עובדים-בכירים-בתאגיד-כולל-עובדי-סגל-1.xlsx


נגישות