רישוי מהנדסים ואדריכלים

הגשת בקשה לקבלת רישיון למהנדס או אדריכל רשום.

סדרי-ההתמחות-1.pdfאמות-מידה-לרישוי-אדריכלים-1.pdf


חוברת-מרישום-לרישוי-2.pdf


נוהל-הגשת-השגה-על-תוצאות-הבחינה-לרישוי-בהנדסה-אזרחית-ובאדריכלות-1.pdf


טופס-אישור-על-צבירת-ניסיון-מקצועי-לבקשה-לקבלת-רישיון-מהנדס-1.docx


נגישות