רישום שותפות

השירות מאפשר לרשום שותפות כללית, שותפות מוגבלת או שותפות חוץ, ברשם השותפויות. 

פקודת-השותפויות-נוסח-חדש-תשלה-1975-1.doc


תקנות-השותפויות-רישום-ואגרות-1.docx


טופס-בקשה-לרישום-שותפות-1.pdf


נגישות