בקשה לרישיון נוטריון

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון נוטריון.

הנחיות-המחלקה-בטרם-הגשת-הבקשה-1.pdf


נוהל-להגשת-בקשה-לרישיון-נוטריון-ואמות-מידה-לעבודת-הוועדה-1.pdfנגישות