הודעה על החלפה או על הוספה של בכירים, בחברות קבלן ובלשכות פרטיות

שירות זה מספק מידע לקבלני כוח אדם, לקבלני שירות או לבעלי לשכות פרטיות, על חובתם להודיע על החלפה או על הוספה של בעלי תפקידים בכירים בחברה או בעסק. 

תצהיר-בדבר-היעדר-קנסות-הרשעות-ותביעות-אזרחיות-1.docx


תצהיר-אחזקת-משרד-העונה-לדרישות-הסף-לקבלת-רישיון-לפעול-כקבלן-כא-שירות-1.pdf


תצהיר-משרד-העומד-על-תנאי-הרישיון-ללא-חתימת-עוד-3.docx


טופס-הודעה-על-החלפה-או-על-הוספה-של-בכירים-בחברות-קבלן-ובלשכות-פרטיות-1.docx


נגישות